วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

การปลูกมะมาวนอกฤดู พันธุ์ พิจิตร1

ปลูกมะนาวนอกฤดู “พันธุ์พิจิตร 1 “ มาจากจังหวัดพิจิตร จำนวน 500 กิ่งเพื่อนามาปลูกแทนในพื้นที่สวนมังคุดเดิม โดยโค่นต้นมังคุดที่กาลังให้ผลผลิตอยู่ทิ้งไปจานวนหนึ่ง แล้วปรับพื้นที่ใหม่ให้เสมอทาคูระบายน้าคิดหาวิธีที่จะทาให้มะนาวออกผลนอกฤดูกาล ในที่สุดก็ตัดสินใจคิดได้ว่าจะลองปลูกมะนาวลงในวงบ่อซีเมนต์ จึงได้ไปซื้อวงบ่อซีเมนต์พร้อมฝาปิดขนาดเดียวกัน โดยซื้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 – 100 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร มาวางเรียงให้ได้ระยะห่าง 3 x 4 เมตร ที่ก้นวงบ่อใช้ฝาซีเมนต์ขนาดเดียวกันมาวางรองเพื่อป้องกันไม่ให้รากของต้นมะนาวชอนไชลงถึงพื้นดินโดยไม่ต้องเชื่อมให้ติดกัน เพราะต้องการให้มีการระบายน้าซึ่งไม่ควรมีช่องว่างที่กว้างเกินไปเพราะอาจจะทาให้ดินไหลออกมาเมื่อรดน้านานๆ และควรวางวงบ่อในบริเวณที่แสงแดดส่องได้ทั่วถึง จากนั้นนาดินกับปุ๋ยคลุกเคล้ากันโดยใช้สูตรดิน 2 ส่วน ปุ๋ย 1 ส่วน ซึ่งปุ๋ยจะใช้ปุ๋ยชีวภาพทั่วไป สาหรับการใส่ปุ๋ยต้นมะนาวต้นหนึ่งจะใช้ปุ๋ยประมาณ 1 – 2 กิโลกรัม เมื่อเตรียมวงบ่อซีเมนต์เสร็จก็จัดทาระบบน้าแล้วนากิ่งพันธุ์ลงปลูกซึ่งปัจจุบันปลูกไปแล้ว 500 ต้นที่ซื้อมา โดยทดลองปลูกในวงบ่อซีเมนต์ 200 ต้น และปลูกลงดิน 300 ต้น ( พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกมะนาวได้ประมาณ 100 บ่อ )
ขั้นตอนการดาเนินงาน ปลูกมะนาวนอกฤดู 
1. การเตรียมดินปลูก ควรเลือกหน้าดินที่มีอินทรียวัตถุเพียงพอ
- ใช้หน้าดิน 2 ส่วน ผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน และเพิ่มโดโลไมต์เล็กน้อยหรือใช้ดินร่วนผสม ปุ๋ยหมักในอัตรา 3 ต่อ 2 หรือดินร่วนผสมปุ๋ยคอกในอัตรา 3 ต่อ 1 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดี ใส่ดินที่ผสมแล้วลงในวงบ่อให้เต็มถึงขอบบ่อโดยให้ดินแน่นพอควรแล้วพูนดินเป็นรูปหลังเต่าสูงประมาณ 6 – 8 นิ้ว
2. การนากิ่งพันธุ์ลงปลูกมะนาวนอกฤดู 
- เลือกกิ่งพันธุ์ที่แข็งแรงเจริญเติบโตสมบูรณ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้และต้องเป็นกิ่งพันธุ์ที่ทนต่อโรค เพื่อป้องกันโรคแคงเกอร์
- เจาะหลุมตรงกลางวงบ่อซีเมนต์ให้ลึกพอประมาณ นากิ่งพันธุ์มะนาวที่เตรียมไว้วางในหลุมให้ลึกประมาณ 5 นิ้ว โดยแผ่รากมะนาวไม่ให้ขดเป็นก้อน กลบดินที่โคน ปักไม้และผูกกับต้นมะนาวเพื่อป้องกันการโยกของต้นเพื่อไม่ให้รากกระเทือนแล้วใช้เศษหญ้าคลุมหน้าดิน
3. การให้น้า รดน้าให้ชุ่มหลังจากใช้เศษหญ้าคลุมหน้าดินแล้ว
- สัปดาห์แรกรดน้าทุกวัน ๆละ 1-2 ครั้งให้ดินชุ่ม (ถ้าฝนไม่ตก) และควรให้น้าครั้งละน้อย ๆโดยเปิดสปริงเกอร์ ใช้เวลาเพียง 5 นาทีต่อครั้ง ถ้าให้น้ามากกว่านี้น้าจะชะล้างเอาดินออกมาด้วยทาให้ดินยุบตัวเร็ว ต่อไปจึงรดน้าวันเว้นวัน หรือรดน้าเมื่อดินแห้งหรือใบสลด การปลูกมะนาวแบบนี้จะขาดน้าไม่ได้
4. การให้ปุ๋ย เมื่อปลูกมะนาวได้ประมาณ 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16 - 16 - 16 ต้นละ 1 ช้อนแกงครึ่ง โดยหว่านรอบโคนต้นแล้วรดน้าตาม ต่อไปใส่ปุ๋ย ทุก 20 วัน และพ่นปุ๋ยทางใบ (อาหารเสริม-อาหารรอง) โดยผสมกับสารป้องกันกาจัดโรคเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อมะนาวมีอายุ 8 เดือน ให้ปุ๋ย สูตร 8-24-24 ต้นละ 1 ช้อนแกง หลังเก็บผลให้ตัดแต่งกิ่ง และเติมดินร่วนผสมปุ๋ยหมัก/ ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ให้เต็มปากบ่อ โดยพูนดินเป็นหลังเต่า และใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ ปริมาณ 2 ช้อนแกงต่อต้นและรดน้าให้ชุ่ม( ใส่ทุก 20 วัน )
5. การบังคับให้ออกดอก ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน หลังจากให้ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนแกง จึงรดน้าพอให้ปุ๋ยละลาย แล้วต้องงดการให้น้าอย่างสิ้นเชิง เป็นเวลา 15- 20 วัน แต่ถ้าฝนตกก็จะต้องหาพลาสติกมาคลุมโคนต้นทุกต้น เมื่อเห็นว่ามะนาวเริ่มเฉาสลัดใบทิ้งจึงให้น้าตามปกติ และให้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 โดยใช้ 2 ช้อนแกงต่อต้น ต่อมาอีกประมาณ 15 วัน จะเห็นว่ามะนาวจะเริ่มแตกยอดอ่อน และออกดอกมาในคราวเดียวกัน ในช่วงระยะมะนาวมีดอก จะต้องดูแล โดยการฉีดพ่นสารสะเดา หรือสารขับไล่แมลงอื่น ๆส่วนในช่วงมะนาวติดผลจะต้องฉีดพ่น สารกาจัดเชื้อราบ้างและต้องให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1-2 ช้อนแกงต่อต้น ทุก 20 วัน มะนาวที่ติด
ผลอ่อนในช่วงเดือน พฤศจิกายนจะเก็บผลได้ประมาณเดือนเมษายน ซึ่งจะขายได้ในราคาดีเพราะช่วงนี้มะนาวในท้องตลาดจะขาดแคลน
วัสดุอุปกรณ์ปลูกมะนาวนอกฤดู 
1. บ่อซีเมนต์
2. ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
3. ดินที่มีอินทรียวัตถุเพียงพอ
4. กิ่งพันธุ์ที่แข็งแรงเจริญเติบโตสมบูรณ์
5. สปริงเกอร์
6. ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16 - 16 – 16
จุดเน้น ปลูกมะนาวนอกฤดู 
- ถ้าจะให้มะนาวออกผลนอกฤดูกาล ต้องปลูกในวงบ่อซีเมนต์และต้องควบคุมการให้น้า
- ต้นกล้ามะนาว ต้องมีอายุตั้งแต่ 8 เดือน ถึง 1 ปีขึ้นไป จึงจะบังคับให้ออกผลนอกฤดูได้
- มะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ ต้นจะไม่สูงมาก จะสูงประมาณ 1-2 เมตร หนามจะน้อย และตัดแต่งได้สะดวกปลูกมะนาวนอกฤดู 
- ต้นกล้าควรใช้พันธุ์ พิจิตร 1 ซึ่งต้านทานโรคได้ดี
- ปุ๋ยที่ใช้ ควรเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้าหมักชีวภาพ จะดีกว่าปุ๋ยเคมี
- มะนาวไม่ต้องการน้ามาก ไม่ชอบแฉะ ชอบแสงแดด ประมาณ 80% ซึ่งสามารถปลูกได้ทุกภาคในประเทศไทย
- เวลาใส่ปุ๋ยเคมี ให้ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปก่อนแล้วใส่ปุ๋ยหมักทับเพื่อไม่ให้ปุ๋ยเคมีระเหย
ปัญหา /อุปสรรค
- มะนาวจะมีโรคแกงเกอร์ และ แบคทีเรียกินตายหมดได้ ปัญหาใบเหลืองเป็นจุดและโรคติดต่อทางน้าซึ่งโรคใบแก้วจะตามมา ทาให้ไม่มีความต้านทานต่อโรคและมะนาวไม่สมบูรณ์ ซึ่งป้องกันได้โดยเมื่อออกยอดใหม่ให้ฉีด คอบเปอร์ซัลเฟต ( คอบเปอร์ไดออกไซด์)
- ปัญหาการส่งออกต่างประเทศ ผลผลิตต้องไม่มีโรคและผลไม่ช้าจึงจะได้ราคาดี